Humira

Humira Tương kỵ

adalimumab

Nhà sản xuất:

AbbVie

Nhà phân phối:

Zuellig Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương kỵ
Do các nghiên cứu về tính tương kỵ còn thiếu, thuốc này phải không được trộn lẫn với các thuốc khác.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in