Humira

Humira Trình bày/Đóng gói

adalimumab

Nhà sản xuất:

AbbVie

Nhà phân phối:

Zuellig Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày/Đóng gói
Dung dịch tiêm: hộp 2 bơm tiêm nạp sẵn thuốc đơn liều hoặc 2 bút tiêm nạp sẵn thuốc.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in