Humira

Humira Bảo quản

adalimumab

Nhà sản xuất:

AbbVie

Nhà phân phối:

Zuellig Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Bảo quản
Bảo quản thuốc ở nhiệt độ 2-8oC (trong tủ lạnh). Không được làm đông lạnh. Giữ nguyên bơm tiêm/bút tiêm trong hộp giấy, tránh ánh sáng.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in