Ibuproxam


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Topical/Cutaneous
Pain and inflammation associated with musculoskeletal and joint disorders
Adult: As 5% ointment: Apply 2-3 times/day for 4-5 days.
Chống chỉ định
Active peptic ulceration; hypersensitivity to aspirin and other NSAIDs.
Thận trọng
History of peptic ulceration; asthma; allergic disorders, coagulation defects; renal or hepatic impairment; history of cardiac failure, left ventricular dysfunction, hypertension or oedema due to other reasons; elderly, pregnancy and lactation.
Tác dụng không mong muốn
GI bleeding and discomfort, hypersensitivity reactions, headache.
Tương tác
Reduces effects of antihypertensives. Enhanced effect with moclobemide. Increased risk of GI bleeding with warfarin.
Potentially Fatal: Reduces antiplatelet effects of aspirin. Increases risk of methotrexate and lithium toxicity.
Tác dụng
Description: Ibuproxam is an NSAID. It inhibits prostaglandin synthesis.
Pharmacokinetics:
Absorption: Well absorbed orally. Peak plasma concentrations in about 45 min.
Metabolism: Partially metabolised to ibuprofen.
Excretion: Via urine (as metabolite and unchanged drug).
Phân loại MIMS
Thuốc kháng viêm không steroid
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Ibuproxam từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in