Imdur

Imdur Trình bày/Đóng gói

isosorbide mononitrate

Nhà sản xuất:

AstraZeneca

Nhà phân phối:

Zuellig Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày/Đóng gói
Dạng
Imdur Viên phóng thích kéo dài 30 mg
Trình bày/Đóng gói
2 × 15's
Dạng
Imdur Viên phóng thích kéo dài 60 mg
Trình bày/Đóng gói
2 × 15's
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in