Implanon NXT

Implanon NXT Thành phần

etonogestrel

Nhà sản xuất:

Organon

Nhà phân phối:

DKSH

Nhà tiếp thị:

Merck Sharp & Dohme
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thành phần
Mỗi que cấy: Etonogestrel 68 mg.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in