Implanon NXT

Implanon NXT Quá liều

etonogestrel

Nhà sản xuất:

Organon

Nhà phân phối:

Gigamed
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Quá liều
Phải rút que cấy cũ ra trước khi cấy que cấy mới. Chưa có dữ liệu về quá liều etonogestrel. Nhìn chung không có báo cáo tác dụng có hại nghiêm trọng khi dùng quá liều thuốc tránh thai.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in