Infanrix Hexa

Infanrix Hexa Mô tả

Nhà sản xuất:

GlaxoSmithKline
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
Infanrix hexa: Vắc-xin kết hợp bạch hầu - uốn ván - ho gà vô bào, viêm gan B, bại liệt bất hoạt và vắc-xin Haemophilus influenzae tuýp b.
Thành phần DTPa-HBV-IPV là hỗn dịch màu trắng đục (trong quá trình bảo quản, có thể quan sát thấy tủa trắng và phần nước nổi trong; đây là hiện tượng bình thường).
Thành phần Hib là bột màu trắng.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in