Infanrix Hexa

Infanrix Hexa Tương kỵ

Nhà sản xuất:

GlaxoSmithKline
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương kỵ
Không trộn Infanrix hexa với vắc-xin khác trong cùng bơm tiêm.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in