Infanrix Hexa

Infanrix Hexa Quá liều

Nhà sản xuất:

GlaxoSmithKline
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Quá liều
Không có dữ liệu đầy đủ về sử dụng quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in