Infanrix Hexa

Infanrix Hexa Dược động học

Nhà sản xuất:

GlaxoSmithKline
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Dược động học
Không yêu cầu đánh giá đặc tính dược động học đối với vắc-xin.
CÁC NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG
Xem phần Dược lực học.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in