Infanrix Hexa

Infanrix Hexa An toàn tiền lâm sàng

Nhà sản xuất:

GlaxoSmithKline
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
An toàn tiền lâm sàng
Dữ liệu tiền lâm sàng cho thấy không có bất lợi đặc biệt trên người dựa trên các nghiên cứu quy ước về an toàn, độc tính đặc hiệu, độc tính liều nhắc lại và tính tương thích của các thành phần.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in