Infanrix Hexa

Infanrix Hexa Trình bày/Đóng gói

Nhà sản xuất:

GlaxoSmithKline
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày/Đóng gói
Bột đông khô (Hib) và hỗn dịch (DTPa-HBV-IPV) pha hỗn dịch tiêm: hộp chứa 1 xy-lanh (DTPa-HBV-IPV), 2 kim tiêm và 1 lọ bột đông khô (Hib).
Thành phần DTPa-HBV-IPV được đóng sẵn trong xy-lanh.
Thành phần Hib được đóng trong lọ thủy tinh.
Lọ và xy-lanh đóng sẵn được làm từ thủy tinh trung tính loại I, tuân theo các tiêu chuẩn của Dược châu Âu.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in