Infanrix Hexa

Infanrix Hexa Sử dụng ở phụ nữ có thai & cho con bú

Nhà sản xuất:

GlaxoSmithKline
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Sử dụng ở phụ nữ có thai & cho con bú
Do Infanrix hexa không được sử dụng cho người lớn nên không có dữ liệu an toàn của vắc-xin khi sử dụng trong thai kỳ hoặc trong giai đoạn cho con bú.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in