Insulin lispro


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Subcutaneous
Diabetes mellitus
Adult: Dosing regimen should be individualised and adjusted based on patient's glycaemic response. Administer 15 min before or immediately after a meal.
Renal Impairment
Decreased dose may be necessary.
Hepatic Impairment
Decreased dose may be necessary.
Cách dùng
Should be taken with food. Administer w/in 15 min before or immediately after meals.
Chống chỉ định
Hypoglycaemia.
Thận trọng
Renal or hepatic impairment; pregnancy, lactation; transferring from other insulin. Monitor serum glucose, potassium, electrolytes, HbA1c and lipid profile. Concomitant illness esp infections.
Phản ứng phụ
Hypoglycaemia; oedema; pruritus; rash; hypersensitivity reactions; lipoatropy or lipohypertrophy with SC Inj (rotate Inj site).
Tương tác
Effects may be increased by: oral antidiabetic agents, ACE inhibitors, disopyramide, fibrates, fluoxetine, MAOIs, propoxyphene, salicylates, somatostatin analog (e.g., octreotide), sulfonamide antibiotics. Effects may be decreased by: corticosteroids, niacin, danazol, diuretics, sympathomimetic agents, isoniazid, phenothiazine derivatives, somatropin, thyroid hormones, oral contraceptives, lithium. Signs of hypoglycaemia may be masked by β-blockers, clonidine.
Tác dụng
Description: Insulin lispro, a rapid-acting analog of human insulin, lowers blood glucose levels. It regulates carbohydrate, protein and fat metabolism by inhibiting hepatic glucose production and lipolysis, and enhancing peripheral glucose disposal.
Onset: 15-30 min
Duration: 3-6.5 hrs.
Phân loại MIMS
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Insulin lispro từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2021 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in