Iressa

Iressa Chỉ định/Công dụng

gefitinib

Nhà sản xuất:

AstraZeneca
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chỉ định/Công dụng
IRESSA được chỉ định điều trị cho bệnh nhân người lớn ung thư phổi loại không phải tế bào nhỏ giai đoạn tiến triển tại chỗ hoặc di căn mà có đột biến hoạt hóa EGFR TK.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in