Iron proteinsuccinylate


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Iron-deficiency anaemia
Adult: Up to 1.6 g daily, equivalent to 80 mg iron.
Chống chỉ định
Patients receiving repeated blood transfusions. Oral and parenteral iron therapy should not be used together.
Thận trọng
Haemochromatosis, haemoglobinopathies; existing GI diseases eg. inflammatory bowel disease, intestinal strictures, diverticulae. Liquid iron preparations should be well-diluted and swallowed through a straw to prevent teeth discolouration.
Tác dụng không mong muốn
GI discomfort such as nausea, vomiting, diarrhoea, constipation, epigastralgia.
Tương tác
Compounds containing calcium, magnesium, bicarbonates, carbonates, oxalates, or phosphates may impair iron absorption by forming insoluble complexes. Response to iron may be delayed when used with systemic chloramphenicol. Iron may decrease absorption of cefdinir, biphosphonates, entacapone, fluoroquinolones, levodopa, methyldopa, mycophenolate mofetil, penicillamine, levothyroxine. Absorption of both agents may be diminished when iron is taken with zinc salts, tetracyclines (separate admin by 2-3 hr), acetohydroxamic acid.
Potentially Fatal: Toxic complexes may form with dimercaprol.
Tác dụng
Description: Iron proteinsuccinylate is an iron compound for the oral treatment of iron deficiency anemia.
Phân loại MIMS
Vitamin & khoáng chất (trước & sau sinh)/Thuốc trị thiếu máu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Iron proteinsuccinylate từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
  • Ferlatum
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in