Jakavi

Jakavi Thành phần

ruxolitinib

Nhà sản xuất:

Novartis Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thành phần
Mỗi viên: Ruxolitinib 15 mg hoặc 20 mg (dưới dạng ruxolitinib phosphate).
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in