Jakavi

Jakavi Trình bày/Đóng gói

ruxolitinib

Nhà sản xuất:

Novartis Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày/Đóng gói
Viên nén: hộp 1 vỉ x 14 viên, hộp 4 vỉ x 14 viên.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in