Januvia

Januvia Trình bày/Đóng gói

sitagliptin

Nhà sản xuất:

Merck Sharp & Dohme
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày/Đóng gói
Viên nén bao phim: hộp 2 vỉ x 14 viên.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in