Japrolox

Japrolox Tương tác

loxoprofen

Nhà sản xuất:

Daiichi Sankyo

Nhà phân phối:

Zuellig Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương tác
Thận trọng khi sử dụng thuốc đồng thời (nên cẩn thận khi uống JAPROLOX cùng lúc với các thuốc sau):
- xem Bảng 6.

Image from Drug Label Content
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in