Jardiance Duo

Jardiance Duo Sử dụng ở phụ nữ có thai & cho con bú

empagliflozin + metformin

Nhà sản xuất:

Boehringer Ingelheim
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Sử dụng ở phụ nữ có thai & cho con bú
Phụ nữ có thai
Các dữ liệu về sử dụng Jardiance Duo hoặc từng thành phần của thuốc cho phụ nữ có thai còn hạn chế. Các nghiên cứu phi lâm sàng với empagliflozin đơn độc không cho thấy ảnh hưởng có hại trực tiếp hay gián tiếp tương ứng với độc tính trên hệ sinh sản. Các nghiên cứu trên động vật dạng kết hợp empagliflozin và metformin hoặc metformin đơn độc cho thấy độc tính trên hệ sinh sản chỉ xuất hiện ở liều metformin cao hơn.
Để dự phòng, khuyến cáo tránh sử dụng Jardiance Duo trong thời kỳ có thai trừ khi thật sự cần thiết.
Phụ nữ cho con bú
Metformin được bài tiết vào sữa mẹ. Không có tác dụng bất lợi được ghi nhận trên trẻ sơ sinh/trẻ nhũ nhi bú sữa mẹ. Chưa rõ empagliflozin có bài tiết vào sữa mẹ hay không.
Các dữ liệu phi lâm sàng sẵn có trên động vật cho thấy empagliflozin bài tiết vào sữa. Không loại trừ nguy cơ thuốc gây ảnh hưởng đến trẻ sơ sinh/trẻ nhũ nhi bú mẹ. Khuyến cáo ngừng cho trẻ bú mẹ trong khi điều trị bằng Jardiance Duo.
Khả năng sinh sản
Chưa có các nghiên cứu về ảnh hưởng của Jardiance Duo hoặc các thành phần của thuốc trên khả năng sinh sản ở người.
Các nghiên cứu phi lâm sàng trên động vật với các thành phần riêng lẻ của thuốc không cho thấy ảnh hưởng có hại trực tiếp hay gián tiếp đối với khả năng sinh sản.  
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in