Junimin

Junimin Tương kỵ

Nhà sản xuất:

Laboratoire AGUETTANT
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương kỵ
Không được dùng JUNIMIN làm chất dẫn cho các thuốc khác.
Không được trộn lẫn sản phẩm thuốc này với các sản phẩm thuốc khác ngoại trừ các chất đã được nêu trong mục Lưu ý đặc biệt về xử lý thuốc trước và sau khi sử dụng.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in