Junimin

Junimin An toàn tiền lâm sàng

Nhà sản xuất:

Laboratoire AGUETTANT
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
An toàn tiền lâm sàng
Các dung dịch chứa nguyên tố vi lượng dùng tiêm tĩnh mạch đã được biết và được sử dụng làm thuốc từ hàng thập kỷ, chưa có nghiên cứu tiền lâm sàng nào được thực hiện với JUNIMIN.
Đánh giá về an toàn khi sử dụng chủ yếu dựa trên kinh nghiệm và các tài liệu lâm sàng.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in