Ketanserin


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Hypertension
Adult: 20 mg bid; increase to 40 mg bid after 2-4 wk as necessary. May also be given via IV/IM admin.
Suy gan
Cirrhosis: Reduce dose or increase dosage interval. Severe hepatic impairment: A max of 20 mg bid is recommended.
Thận trọng
2nd or 3rd degree AV block. Patients predisposed to QT prolongation. May impair ability to drive or operate machinery.
Tác dụng không mong muốn
Sedation, fatigue, lightheadedness, dizziness, headache, dry mouth, GI disturbances, oedema, ventricular arrhythmias.
Tương tác
Hypotensive effects enhanced by diuretics and other antihypertensives.
Potentially Fatal: Increased risk of ventricular arrhythmias including torsade de pointes with antiarrhythmics or drugs that can cause hypokalaemia e.g. diuretics.
Tác dụng
Description: Ketanserin is a serotonin antagonist that binds to peripheral serotonin-2 (5HT2) receptors resulting in inhibition of serotonin-induced vasoconstriction, bronchoconstriction and platelet aggregation.
Onset: 1-2 min (IV).
Duration: 30-60 min (IV).
Pharmacokinetics:
Absorption: Rapidly absorbed from the GIT (oral); bioavailability: about 50%. Peak plasma concentrations after 30-120 min.
Distribution: Protein-binding: 95%. May cross the placenta and some is present in breast milk.
Metabolism: Hepatic.
Excretion: Via urine (68% of an oral dose), via faeces (24%), mainly as metabolites.
Phân loại MIMS
Thuốc trị tăng huyết áp khác
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Ketanserin từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in