Lactulose STELLA

Lactulose STELLA Chống chỉ định

lactulose

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
Quá mẫn với bất cứ thành phần nào trong chế phẩm.
Người bệnh có galactose huyết hoặc chế độ yêu cầu hạn chế lactose.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in