Lactulose STELLA

Lactulose STELLA Mô tả

lactulose

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
Dung dịch sánh, trong, không màu hay màu hơi vàng nâu.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in