Lactulose STELLA

Lactulose STELLA Tác dụng không mong muốn

lactulose

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tác dụng không mong muốn
Thường gặp (1/100 ≤ ADR < 1/10)
Tiêu hóa: Ðầy hơi, tiêu chảy.
Ít gặp (1/1.000 ≤ ADR < 1/100)
Ðau bụng, buồn nôn, nôn, tăng natri huyết.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in