Lactulose STELLA

Lactulose STELLA Sử dụng ở phụ nữ có thai & cho con bú

lactulose

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Sử dụng ở phụ nữ có thai & cho con bú
Phụ nữ có thai: Sự ảnh hưởng trong thời kỳ mang thai được biết là không đáng kể khi người mẹ dùng lactulose. Lactulose có thể được sử dụng trong thai kỳ.
Phụ nữ cho con bú: Sự ảnh hưởng trên trẻ sơ sinh bú sữa mẹ được biết là không đáng kể khi người mẹ dùng lactulose. Lactulose có thể được sử dụng cho phụ nữ cho con bú.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in