Lamone 100

Lamone 100 Chống chỉ định

lamivudine

Nhà sản xuất:

Stellapharm J.V.

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
Bệnh nhân quá mẫn cảm với Lamivudine hay các thành phần của thuốc.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in