Lamone 100

Lamone 100 Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng

lamivudine

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng
Lamone 100 được dùng bằng đường uống, không phụ thuộc vào bữa ăn.
Viêm gan siêu vi B mãn tính: Liều của người lớn là 100 mg x 1 lần/ngày. Liều dùng cho trẻ trên 2 tuổi là 3 mg/kg x 1 lần/ngày, liều tối đa 100 mg/ngày.
* Bệnh nhân nhiễm đồng thời HIV và nhiễm viêm gan siêu vi B: Dùng liều thích hợp kháng virus HIV.
* Liều dùng cho bệnh nhân suy thận: Nên giảm liều lamivudine ở những bệnh nhân suy thận vừa và nặng (độ thanh thải creatinin (CC) dưới 50ml/phút).
• Người lớn viêm gan siêu vi B mãn tính:
+ CC 30-49ml/phút: Liều đầu tiên 100 mg, sau đó 50 mg x 1 lần/ngày.
+ CC 15-29ml/phút: Liều đầu tiên 100 mg, sau đó 25 mg x 1 lần/ngày.
+ CC 5-14ml/phút: Liều đầu tiên 35 mg, sau đó 15 mg x 1 lần/ngày.
+ CC nhỏ hơn 5ml/phút: Liều đầu tiên 35 mg, sau đó 10 mg x 1 lần/ngày.
• Bệnh nhân thẩm phân máu: Không có sự điều chỉnh liều nào khác hơn là dựa vào CC.
Bệnh nhân thẩm phân màng bụng: Không khuyến cáo.
• Trẻ em: Nên giảm liều dựa vào CC theo tỷ lệ giống như ở người lớn.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in