Lamone 100

Lamone 100 Chỉ định/Công dụng

lamivudine

Nhà sản xuất:

Stellapharm J.V.

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chỉ định/Công dụng
Lamivudin STADA 100 mg được chỉ định trong điều trị viêm gan siêu vi B mãn tính ở người lớn với:
- Bệnh gan còn bù có bằng chứng về hoạt động sao chép của virus, mức alanin aminotransferase (ALT) trong huyết thanh tăng cao liên tục và có bằng chứng mô học của viêm gan hoạt động và/hoặc chứng xơ hóa gan.
- Bệnh gan mất bù.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in