Lamone 100

Lamone 100 Trình bày

lamivudine

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày
Viên nén bao phim: vỉ 10 viên, hộp 3 vỉ. Chai 30 viên, hộp 1 chai. Chai 100 viên, hộp 1 chai.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in