Lamone 100

Lamone 100 Trình bày/Đóng gói

lamivudine

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Anh
Presentation/Packing
Dạng
Lamone 100 Viên nén bao phim 100 mg
Trình bày/Đóng gói
1 × 100's;1 × 30's;3 × 10's
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in