Letarid 50

Letarid 50 Mô tả

levosulpiride

Nhà sản xuất:

Hasan-Dermapharm
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
Viên nén tròn, màu trắng, hai mặt lồi, cạnh và thành viên lành lặn.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in