Letarid 50

Letarid 50 Chỉ định/Công dụng

levosulpiride

Nhà sản xuất:

Hasan-Dermapharm
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chỉ định/Công dụng
Trầm cảm nội sinh và trầm cảm phản ứng.
Rối loạn tâm thần.
Tâm thần phân liệt cấp và mãn tính.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in