Letarid 50

Letarid 50 Dược động học

levosulpiride

Nhà sản xuất:

Hasan-Dermapharm
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Dược động học
Hấp thu và phân bố
Sau khi uống liều 50 mg, nồng độ đỉnh trong huyết tương của levosulpirid đạt được trung bình 94,183 ng/mL sau 3 giờ.
Chuyển hóa và thải trừ
Thời gian bán thải với liều 50 mg đường tĩnh mạch là 4,305 giờ. Levosulpirid thải trừ chủ yếu qua nước tiểu
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in