Lexostad 50

Lexostad 50 Trình bày

sertraline

Nhà sản xuất:

Stellapharm
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày
Viên nén bao phim: hộp 1 vỉ x 30 viên.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in