Lomexin

Lomexin Chống chỉ định

Nhà sản xuất:

Recordati

Nhà phân phối:

Tedis
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
Quá mẫn với fenticonazole nitrate hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in