Lomexin

Lomexin Mô tả

Nhà sản xuất:

Recordati

Nhà phân phối:

Tedis
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
Viên nang mềm đặt âm đạo, hình giọt nước, màu ngà.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in