Lomexin

Lomexin Tương kỵ

Nhà sản xuất:

Recordati

Nhà phân phối:

Tedis
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương kỵ
Thành phần chất béo và dầu trong viên nang mềm có thể làm hư dụng cụ tránh thai làm bằng nhựa latex.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in