Lomexin

Lomexin Quá liều

Nhà sản xuất:

Recordati

Nhà phân phối:

Tedis
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Quá liều
Chưa ghi nhận trường hợp nào quá liều.
Lomexin được dành cho dùng tại chỗ và không dùng để uống. Trong trường hợp vô tình nuốt phải, có thể xảy ra đau bụng và nôn.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in