Lomexin

Lomexin Bảo quản

Nhà sản xuất:

Recordati

Nhà phân phối:

Tedis
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Bảo quản
Bảo quản ở nơi khô, nhiệt độ không quá 30oC.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in