Lorastad D

Lorastad D Tương tác

desloratadine

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương tác
Không có báo cáo lâm sàng nào liên quan đến tương tác thuốc trong các thử nghiệm lâm sàng của desloratadine khi dùng đồng thời với erythromycin hoặc ketoconazol.
Trong một thử nghiệm lâm sàng về dược lý, khi dùng đồng thời desloratadine với rượu, không có khả năng làm suy yếu ảnh hưởng của rượu.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in