Lornoxicam


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Pain relief
Adult: 8-16 mg daily. Max: 24 mg daily.

Oral
Osteoarthritis, Rheumatoid arthritis
Adult: 12 mg daily in 2-3 divided doses, up to 16 mg daily if needed.

Parenteral
Pain relief
Adult: 8 mg once or twice daily by IM/IV inj. Max: 24 mg daily.
Chống chỉ định
Patients with peptic ulceration; severe renal impairment; pregnancy and lactation.
Thận trọng
Active infections; asthma; allergic disorders; haemorrhagic disorders; hypertension; impaired renal, hepatic, cardiac function.
Tác dụng không mong muốn
Abdominal pain, diarrhoea, dizziness, dyspepsia, nausea, vomiting; headache; haematologic disorders; CNS effects; visual disturbance; tinnitus; nephrotoxicity; fluid retention; photosensitivity; alveolitis; pancreatitis; Stevens-Johnson syndrome; toxic epidermal necrolysis; colitis induction/exacerbation; stomatitis; hypertension, palpitation; insomnia, somnolence.
Tương tác
Increased lornoxicam blood conc when given concomitantly with cimetidine.Enhanced effects of anticoagulants, sulfonylureas, methotrexate, ciclosporin, digoxin. Decreased effects of diuretics, ACE inhibitors.
Potentially Fatal: Increased risk of lithium toxicity.
Tác dụng
Description: Lornoxicam is an NSAID that is used in musculoskeletal, joint disorders and other painful conditions including postoperative pain. Lornoxicam is a potent inhibitor of both COX-1 and COX-2 enzymes.
Pharmacokinetics:
Absorption: Extensively absorbed from the GI tract. Peak plasma concentration within 1-2 hr (oral) or 25 min (IM).
Distribution: 99% bound to plasma proteins.
Metabolism: Metabolised to its inactive metabolite.
Excretion: Excreted in the faeces (as metabolites) and urine (as unchanged drug). Mean elimination half life of 3-4 hr.
Phân loại MIMS
Thuốc kháng viêm không steroid
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Lornoxicam từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
  • Flexilor
  • Vocfor
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in