Luvis

Luvis Chống chỉ định

sodium hyaluronate

Nhà sản xuất:

NTC S.R.L

Nhà phân phối:

Biovagen Viet Nam
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
Mẫn cảm với bất cứ thành phần nào.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in