Luvis

Luvis Trình bày/Đóng gói

sodium hyaluronate

Nhà sản xuất:

NTC S.R.L

Nhà phân phối:

Biovagen Viet Nam
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày/Đóng gói
Dung dịch nhỏ mắt (vô trùng): hộp 1 lọ 10mL tương đương với hơn 250 giọt, đi kèm với lọ nhỏ mắt Ophthalmic Squeeze Dispenser (OSD) đa liều không chứa chất bảo quản và đã được cấp bằng sáng chế. OSD giữ vi khuẩn có khả năng gây hại tránh xa khỏi dung dịch, sản phẩm vô trùng đến 6 tháng sau lần sử dụng đầu tiên.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in