Lynestrenol


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Menstrual disorders
Adult: 5-10 mg daily as cyclic regimen.

Oral
Contraception
Adult: 0.5 mg daily when used alone or 0.75-2.5 mg daily when used in combination with an oestrogen.
Cách dùng
May be taken with or without food.
Chống chỉ định
Undiagnosed vaginal bleeding, active venous thromboembolic disorders or severe arterial disease, hepatic impairment, progestogen-dependent tumours, porphyria. Pregnancy.
Thận trọng
CV or renal dysfunction, hypertension, epilepsy, migraine, asthma, DM, conditions which may be exacerbated by fluid retention, malabsorption syndrome, post ectopic pregnancy, functional ovarian cysts, thromboembolism. Lactation.
Tác dụng không mong muốn
GI disturbances, changes in appetite or weight, fluid retention, oedema, rashes, urticaria, mental depression, breast tenderness and pain, gynaecomastia, changes in libido, headache, migraine, altered menstrual cycle, irregular menstrual bleeding, changes in LFTs and serum lipid profile.
Potentially Fatal: Anaphylaxis or anaphylactoid reactions.
Tương tác
Increased metabolism and subsequent reduction in efficacy with enzyme-inducing agents e.g. carbamazepine, griseofulvin, phenobarbital, phenytoin and rifampicin. Adjustment in antidiabetic dose may be required.
Potentially Fatal: May increase plasma levels and toxicity of ciclosporin.
Tác dụng
Description: Lynestrenol is a progestogen structurally related to norethisterone. It may be used alone or as the progestogenic component of some oral contraceptives.
Phân loại MIMS
Estrogen, progesteron & các thuốc tổng hợp có liên quan / Thuốc uống ngừa thai
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Lynestrenol từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
  • Exluton
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in