Lypressin


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Nasal
Cranial diabetes insipidus
Adult: Per spray contains approximately 0.007 mg lypression (equivalent to 2 Posterior Pituitary Units): 1-2 sprays in each nostril 4 times daily.
Child: Per spray contains approximately 0.007 mg lypression (equivalent to 2 Posterior Pituitary Units): ≥6 wk: 1-2 sprays in each nostril 4 times daily.
Chống chỉ định
Chronic nephritis with nitrogen retention.
Thận trọng
Hypertension or conditions which can be exacerbated by increased BP; nasal absorption may be impaired in rhinitis. Pregnancy.
Tác dụng không mong muốn
Nasal congestion, irritation, ulceration. Hypersensitivity reactions. Large doses: Marked pallor, pounding headache, vertigo, sweating, tremor, GI disturbances, eructation, cramp, desire to defaecate; hyponatraemia.
Tương tác
Antidiuretic effects increased with chlorpropamide, clofibrate, carbamazepine, fludrocortisone, urea, TCAs. Effects reduced with lithium, heparin, demeclocycline, noradrenaline, alcohol. Ganglion-blocking agents may enhance sensitivity to pressor effects of lypressin.
Tác dụng
Description: Lypressin is a synthetic polypeptide with vasoconstrictor and antidiuretic effects.
Onset: Nasal route: Within 1 hr; time to peak: 30-120 minutes.
Duration: Nasal route: 3-4 hr.
Pharmacokinetics:
Absorption: Rapid from the nasal mucosa.
Metabolism: Renal and hepatic pathways.
Excretion: Half-life: About 15 minutes.
Bảo quản
Store between 15-30°C.
Phân loại MIMS
Thuốc chống lợi tiểu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Lypressin từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in