M-M-R II

M-M-R II Quá liều

vaccine, mmr

Nhà sản xuất:

Merck Sharp & Dohme
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Quá liều
Hiếm gặp các báo cáo về quá liều và thường không kèm theo bất kỳ tác dụng phụ nghiêm trọng nào.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in